Siste Nyheter

Detaljreguleringsplan for Sokna
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 gis det herved melding om igangsettelse av ...
Ny fastlege i Sokndal kommune
Damoun Nassehi skal overta fastlegehjemmel etter Hans Birger Visdal-Johnsen som slutter 30. april.
Handlingsplan for et godt oppvekstmiljø uten mobbing
Handlingsplanen er nylig revidert og vedtatt i hovedutvalg for levekår 31.01.2017. Planen skal være ...
Eiendomsskatt
Informasjon vedr eiendomsskatt i 2017, og faktureringen av eiendomsskatt.
Varsel om utbedring av vei Vottaskaret
I perioden 27/2-29/3-17 vil det foregå veiarbeid ved Vottaskaret Fv 44, Hellersdalen - Bjånes.

Detaljreguleringsplan for Sokna

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 gis det herved melding om igangsettelse av reguleringsarbeid og tilhørende konsekvensutredning, samt høring av forslag til planprogram.
Detaljreguleringsplan for Sokna

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for flomavledningstiltak i forbindelse med Sokna.

Planområdet omfatter ca. 2150 daa, og er i kommuneplan for Sokndal hovedsakelig disponert til

LNF-formål og bruk og vern av sjø og vassdrag, samt noe bolig-næringsområde. Store deler av Hauge sentrum ligger innenfor faresone for flom.

Det vil avholdes åpent informasjonsmøte i uke 12, og møtet avholdes i Grendelokalet i Sokndalshallen den 22.03.2017 kl. 17.30, der grunneiere og naboer er spesielt invitert. Varselet med tilhørende planprogram finnes elektronisk på Sokndal kommunens nettsider.

Eventuelle kommentarer kan sendes til:
Prosjektil Areal AS
Bjødnabeen 4
4031 Stavanger, eller e-post: camilla@prosjektil.no,

Innen 28. april 2017.

Med kopi til
Sokndal kommune v/Teknikk- og miljøetaten
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

eller e-post: postmottak@sokndal.kommune.no.

Kart med plangrense

Signert varslingsbrev

Planprogram for detaljregulering

,

Sist oppdatert 21.03.17 - 10:57 av Eline Nesvåg