Vedtekter

Vedtekter SFO Sokndal kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Sokndal kommune

§ 1 Eierforhold

Skolefritidsordningen (SFO) i Sokndal kommune er en kommunal ordning, og drives etter vedtatte retningslinjer/vedtekter og de krav som gjelder.

§ 2 Formål

SFO er et frivillig tilbud for å gi elever et trygt og stimulerende miljø før og etter skoledagen. Innholdet i SFO skal være positivt og lekbasert, med kulturaktiviteter og sosial læring der barna får ta ansvar for hverandre, omgivelsene og for felles oppgaver. SFO skal tilrettelegges slik at funksjonshemmede barn får gode utviklingsmuligheter.

§ 3 Ledelse

Rektor ved Sokndal skole, har det overordna administrative og pedagogiske ansvar for SFO, og denne delegerer det daglige gjøremål og lederoppgaver til inspektør på småskoletrinnet og daglig leder av SFO.

§ 4 Bemanning

En legger opp til fleksibilitet i bemanningen, men utgangspunktet er normen; 1 voksen på 19 barn. Det settes et øvre tak på 60 barn, gjennomsnittlig pr dag i en uke. I tillegg kommer barn med enkeltvedtak som ev etter sakkyndig eller faglig vurdering, trenger ekstra hjelp, og utløser ressurser utover dette. Enkeltvedtak gis av rektor ved Sokndal skole. Hvis en midlertidig skal øke taket på 60 barn, må det godkjennes av Kommunalsjef for oppvekst og kultur, i forhold til areal- og bemanningsnorm.

§ 5 Opptaksregler

Målgruppen er 1.- 4. klassetrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. klassetrinn. Opptak blir annonsert i lokalpressen hvert år, med 1. mars som søknadsfrist. Søknad skjer på fastsatt skjema. Opptak blir gjort av rektor i samarbeid med daglig leder. Hovedutvalget for oppvekst og kultur er klageinstans. Barn som blir tatt opp i SFO, beholder om ønskelig, plassen inntil de går ut 4. klassetrinn, men må søke på nytt for hvert år.

Da en ikke kan garantere alle ledig plass, skal følgende opptakskriterier legges til grunn:

1. Barn med enkeltvedtak jfr § 4 som har egne ressurser.

2. Barn med enkeltvedtak/ulike anbefalinger fra PPT, barnevern/helsesøster eller sosialkontor ol., som enten trenger plass ut fra egen eller familien behov.

3. De yngste barna

4. Søsken

§ 6 Ferieåpent SFO

SFO har åpent 4 uker i tillegg til skoleruten. Ukene er i utgangspunktet 2 uker før sommerferien, høstferien og vinterferien. Endringer på disse ukene, er tillagt Hovedutvalget for Levekår. Ferieåpent følger med i årskontingenten for SFO, og er for barna som går i SFO. 

§ 7 Oppsigelse

Dersom en plass i SFO sies opp i løpet av opptaksperioden (1. aug. - 30. juni), må det betales for plassen ut den måneden plassen ble sagt opp, pluss påfølgende måned. Dersom en sier opp plassen etter 1.mars, må en betale for plassen ut opptaksperioden. .

§ 8 Foreldrebetaling

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret og kan reguleres en gang pr. år, fra 1. aug. Den årlige betalingen fordeles likt over 11 innbetalinger. Når barn 1 har betalt 100 %, betaler ev søsken 75 % av grunnbeløpet. Ved manglende betaling kan barnet miste plassen. Hovedutvalg for Levekår fatter slike vedtak. Kommunale varslingsprosedyrer følges. Ved gjentatte ganger for sent hentede barn, betales en overtidstime, etter gjeldende satser, hver gang. Ved ønsket kjøp av ekstra timer/dag kan daglig leder, etter begrunnet søknad, innvilge dette ved at det betales ekstra for hver påbegynt time etter gjeldende satser.

§ 9 Åpningstider

SFO følger, og har åpent i skoleåret med åpningstider innenfor kl. 06.45 og kl. 16.00. I tillegg 2 uker etter skolens slutt om sommeren og 2 uker til i løpet av året, for tiden vinter og høstferie.

§ 10 Leke- og oppholdsareal

Oppholdsarealet er på ca 285 kvm inne, + deler av Kulturskolen og hele skolens lekeareal ute. .

§ 11 Endringer

Endringer i vedtektene anbefales av Hovedutvalget for Levekår og godkjennes av kommunestyret.

 

Vedtaksendringer av mindre prinsipiell karakter, delegeres til kommunalsjef for oppvekst- og kultur.

Vedtektene gjøres gjeldende fra 01.11.18. Vedtatt 29/10-18 KS sak 75/18.

Kontakt oss

Siv Lindland Volden
Leder SFO
E-post
Telefon 51 47 07 19

Adresse

Skoleveien 2

4380 Hauge i Dalane

Til toppen