Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Kommunale tilskuddsordninger

Kommunale tilskuddsordninger

Her finner du oversikt over kommunale tilskuddsordninger for frivillige aktører, lag og foreninger. Se gjeldende kriterier under de ulike tilskuddene.

Kontakt oss hvis det er noe dere lurer på eller trenger hjelp til.

Driftstilskudd til lag og foreninger:

Tilskuddet fordeles en gang i året, fortrinnsvis om våren. Søknadsfrist annonseres på hjemmesiden og i lokalpressen.

Foreninger som har tilbud til barn/ungdom vil bli prioritert.

Hvem kan søke? Organisasjoner, lag, foreninger og institusjoner som driver eller vil starte virksomhet innenfor hovedutvalget sitt ansvarsområde, dvs. kultur, idrett og aktiviteter for barn og unge.

Søknadsskjema

 

Kulturfond:

RETNINGSLINJER FOR BRUK KULTURFONDET.

Søkere til fondet kan være lag/foreninger/stiftelser, skoler, barnehager, kulturskole og enkeltpersoner som har tilholdssted i Sokndal. Tilskudd fra fondet gis til enkelttiltak og forsøksprosjekt. Det gis ikke støtte til vanlig drift. Det gis ikke tilskudd til politiske organisasjoner. Søknader sendes til oppvekst- og kulturkontoret. Det er ingen søknadsfrist da søknader behandler fortløpende i faste møter i hovedutvalg for levekår.

Kulturkontoret kan være behjelpelige med søknader. Hovedutvalg for levekår står fritt til å spisse tildelingen av midlene til noen store prosjekt, eller til å la flere få mindre beløp.

Krav til søknaden:

Søknaden skal være undertegnet og inneholde følgende opplysninger:

  • Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltak
  • Beskrivelse av tiltaket og tiltakets formål
  • Fremdriftsplan, oppstart, avslutning
  • Budsjett og finansieringsplan (det ytes normalt ikke støtte til mer enn 50 % av nettokostnadene)

Søknader som ikke oppfyller disse krav vil ikke bli behandlet.

Utbetaling av tilskudd skjer med 50 % ved oppstart og de resterende 50 % på grunnlag av innsending av revidert regnskap.

Fondet skal være et virkemiddel for kulturutvikling. Støtte til nyskapende prosjekt/tiltak er et sentralt mål. Tiltak for barn- og unge prioriteres spesielt. Fondet skal bidra til å realisere overordna målsettinger som er nevnt i kommuneplanen.

Kultur og fritidstilbudet skal bidra til å skape mangfold og tilhørighet til lokalsamfunnet, og medvirke til at det gode liv kan leves i Sokndal. Sokndal skal være et attraktivt sted å bo og bosette seg i alle livsfaser.

Kulturfond Tellenes Vindpark:

Tellenes Vindpark setter hvert år av kr. 50.000 som lag/foreninger i Sokndal kan søke om tilskudd fra. Første gang midlene ble fordelt var i 2019. Når søknadsrunden for 2020 blir klar annonseres dette her.

Kontakt oss

Tone B. Eikeland
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 47 06 06
Mobil 412 31 989
Til toppen