Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Byggetiltak unntatt søknadsplikt

Byggetiltak som ikke krever søknad

Det er en rekke mindre byggetiltak som er unntatt fra krav om søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Det vises til kapittel 4 i veiledning til byggesaksforskriften for oversikt og detaljert beskrivelse av tiltak som kan gjennomføres uten at det må søkes om tillatelse.

Veivisere for avklaring om søknadsplikt

Direktoratet for byggkvalitet har lagt ut mye god veiledning for å klargjøre om aktuelle byggetiltak kan gjennomføres uten søknadsbehandling, se artikkelen dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse. For flere byggetiltak er det utarbeidet egne veivisere som kan være nyttige å bruke for avklaring om søknadsplikt for et konkret tiltak. Ved å svare på spørsmålene i veiviserne vil du få klargjort om alle vilkårene er oppfylt for at du kan gjennomføre planlagt tiltak uten å søke. Kommunen anbefaler å bruke disse veiviserne.

Du må være obs på at unntakene som omtales kun gjelder søknadsplikten. Selv om du slipper å søke, er det ditt ansvar at det du bygger i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Det betyr at du er ansvarlig for utførelsen og at du fortsatt må følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommuneplan, reguleringsplan og kommunale vedtekter. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

De vanligste forholdene du må påse er i orden er:

De vanligste forholdene du må se er i orden er:

Ferdigmelding

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt, skal du sende informasjon/melding om tiltaket og plasseringen til kommunen. Blankett 5188 benyttes for dette.
 

Kommunen kan føre tilsyn med tiltaket

Dersom kommunen finner det aktuelt, så kan kommunen føre tilsyn med et tiltak som er unntatt søknadsplikt. Ved eventuelle funn av avvik, for eksempel fordi tiltaket er satt opp i strid med reglene eller det ikke er et "fritatt-tiltak", så kan kommunen fremme pålegg om retting eller fjerning av tiltaket. Tiltakshaver vil få uttale seg før pålegg om fjerning treffes. Er tiltaket ikke til fare eller vesentlig ulempe for allmennheten vil det normalt kunne søkes om etterfølgende godkjenning av tiltaket ved at det fremmes søknad med vanlig nabovarsling.
 

Gjennomføring av flere tiltak

Tiltaket skal være enkeltvis og mindre. Kombinasjon av flere tiltak kan medføre søknadsplikt. Eksempelvis kan oppføring av flere mindre bygninger innenfor en kort tidsperiode bli et større tiltak som er søknadspliktig. På samme måte vil gjentatte enkelttiltak over en kort eller lang tidsperiode kunne medføre søknadsplikt. Et eksempel på dette vil være der tiltakshaver fyller opp meter for meter for å vinne høyde i terrenget.
 

Dispensasjon fra forskrifts- eller plankrav

Dersom fritatt-tiltaket er betinget av dispensasjon fordi det kommer i strid med andre regler i plan- og bygningsloven eller plangrunnlaget må dispensasjon være gitt før "fritatt-tiltaket" kan oppføres (eks. overskridelse av byggegrense, tomtens utnyttelsesgrad). Dispensasjonstemaet er omtalt i egen artikkel.

Kontakt oss

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Maria Spangen
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 34
Til toppen