Dispensasjon

Dispensasjon

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. En eventuell dispensasjon endrer ikke en plan/bestemmelse, men gir tillatelse til å fravike planen/bestemmelse i et konkret tilfelle. Bestemmelsen om dispensasjon er således en snever unntaksbestemmelse. Dispensasjon kan være midlertidig eller varig.

Som hovedregel kan det bare dispenseres til et konkret omsøkt byggetiltak. Unntaksvis kan det likevel være hensiktsmessig å fremme en forutgående søknad om dispensasjon, eksempelvis for å avklare endret bruk i strid med gjeldende arealformål.

Dispensasjon

Til toppen