Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Dispensasjon

Dispensasjon

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. En eventuell dispensasjon endrer ikke en plan/bestemmelse, men gir tillatelse til å fravike planen/bestemmelse i et konkret tilfelle. Bestemmelsen om dispensasjon er således en snever unntaksbestemmelse. Dispensasjon kan være midlertidig eller varig.

Som hovedregel kan det bare dispenseres til et konkret omsøkt byggetiltak. Unntaksvis kan det likevel være hensiktsmessig å fremme en forutgående søknad om dispensasjon, eksempelvis for å avklare endret bruk i strid med gjeldende arealformål.

Dispensasjon

Kontakt oss

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Maria Spangen
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 34
Til toppen