Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Deling av eiendom

Deling av eiendom

Søknadsplikt for deling

Ved opprettelse av en ny eiendom (deling), må det søkes kommunen om tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Det er den som er grunneier av eiendommen som skal deles, som kan søke om fradeling.

Innhold i søknad om deling eller oppretting av feste

Følgende dokumentasjon er nødvendig for søknad om fradeling av eiendom og søknad om tomtefeste:

 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, blankett nr. 5153
 • Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven §20-1 jf. matrikkelloven §10
 • Nabovarselskjema, blankett nr. 5154
 • - dette skal sendes rekommandert, eller leveres til alle naboer som kan bli berørt.
 • Opplysninger gitt i nabovarsel, blankett nr. 5155
 • Kvittering for nabovarsel, blankett nr. 5156
  - på dette kvitterer naboene på at de har mottatt varsel, eller postverket kvitterer for innlevert rekommandert brev til de angitte naboene.
 • Kartutsnitt, med markering av omsøkt ny grense
 • Eventuell søknad om dispensasjon dersom delingen ikke er i tråd med reguleringsplan for området.
  Dispensasjon krever grunngitt søknad. Dette kan skrives som et brev, eller ved bruk av skjema for dispensasjonssøknad. Det finner du her.

Forutsetningen for å kunne gi dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

Saksgang

Etter at det er gitt tillatelse til fradeling eller oppretting av tomtefeste i form av et vedtak, så vil kommunen kalle inn til oppmålingsforretning. Alle involverte parter får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingsforretningen. De nye eiendomsgrensene blir deretter ført i matrikkelen, saken blir tinglyst og søker/grunneier får tilsendt matrikkelbrev for aktuell eiendom.

Etter at parsellen er fradelt og den har fått eget gards- og bruksnummer, er det eier av avgivereiendommen som står som eier av den nye eiendommen også. Dersom det er ønskelig at eiendom overføres til en annen, må det fylles ut et skjøte. Du kan lese mer om tinglysing av eierskrifte på Kartverkets nettside.

Kontakt oss

Linda Lindås Mydland
Kart / matrikkel
E-post
Telefon 51 47 06 33
Til toppen