Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Grensejustering/-påvisning

Grensejustering/klarlegging av eksisterende grense

Grensejustering

Kommunen kan foreta en grensejustering for å rette ut eller gjøre et grenseforløp mellom to eiendommer mer hensiktsmessig. Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 m².

Grensepåvisning

Når en eiendom mangler grensemerker, og man ønsker å få klarhet i hvor grensen går, kan det rekvireres en såkalt klarlegging av eksisterende grense. Dette kan være aktuelt både for skylddelte eiendommer og tidligere koordinatfestede eiendommer.

Hvordan iverksette prosessen?

Skjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring fylles ut og sendes til kommunen.

Saksgang:

  • Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen blir varsel om tid for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og hjemmelshaver og naboer til den aktuelle eiendommen/grensestrekningen.
  • Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt (jf. matrikkelforskriften § 37).
  • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
  • Det holdes oppmålingsforretning og partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med eventuelle merker i terrenget og/eller dokumentasjon.
  • Grensepunktene blir så merket med offentlig godkjent grensemerke.
  • Grensepunktene blir målt inn og det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
  • Kommunen sørger for at justeringen/klarleggingen blir ført inn i matrikkelen og vil det bli utarbeidet nytt matrikkelbrev for eiendommen(e) som har fått justert/klarlagt sine grenser.

Gebyr

Gebyr for tjenesten er fastsatt i kommunens gebyrregulativ, se Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. 

Kontakt oss

Linda Lindås Mydland
Kart / matrikkel
E-post
Telefon 51 47 06 33
Til toppen