Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtok kommunestyret i Sokndal kommune 15.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2024. Planstrategien legger opp til revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Planstrategien er et retningsgivende dokument for å styre ønsket samfunnsutvikling og gi politisk prioritering av planoppgaver. Strategien skal utarbeides og vedtas i løpet av det første året til nytt kommunestyre. 

Planstrategien er ikke en plan: utarbeidelse av mål, strategier og tiltak gjøres i kommuneplanen og i oppfølgingen av den, som vil si i den detaljerte arealplanleggingen, økonomiplanleggingen og i forskjellige temaplaner. 

Den kommunale planstrategien er ikke formelt bindende vedtak og kan derfor ikke påklages. 

 

 

Kontakt oss

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Maria Spangen
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 34
Til toppen