Kommuneplan

Kommuneplan

Kommunestyret i Sokndal kommune vedtok i sak 083/12 å legge deler av kommuneplanen 2011-2022 ut på høring og offentlig ettersyn, jf. pbl. §11-14. Høringsfrist: 14.juni 2013.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. De to delene har ulike funksjoner. Samfunnsdelen gir uttrykk for visjoner og overordnede mål for lokalsamfunnet og peker på oppgaver som bør prioriteres.

Arealdelen skal samordne vern og utvikling. I arealdelen er det satt av nødvendig areal for å kunne oppnå de ulike mål som kommunen har. Eksempler på dette er hensyn til boligbygging, omsorgssenter, skoler og barnehager. Kommuneplankartet og bestemmelsene til arealdelen er juridisk bindende dokumenter.

 

Til toppen