Bål og grilling

Bål og grilling

Mange bruker å tenne bål når de er på tur. Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunens tillatelse. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men husk å alltid slokk bålet før du forlater stedet og forsetter turen videre. 

Om du skal gjøre opp ild utendørs må du være klar over at du har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann. 

Det er den som antenner ilden som er ansvarlig for brannsikkerheten og å slokke ilden før stedet forlates. Brudd på denne aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Det betyr at du alltid må vurdere om det er forsvarlig å tenne opp ild. 

 

Forskriftskrav og forbud ved bålbrenning og oppgjøring av ild utendørs 

Forskrift om brannforebyggende tiltak fastsetter den enkeltes plikt til å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. 

I tidsrommet 15. april – 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse. 

Gjennom forurensningsregelverket er det forbud mot åpen avfallsbrenning og brenning av avfall i småovner. Dette for å hindre forurensning og helseproblemer. Hele året er det dermed forbudt å brenne blant annet hageavfall, behandlet trevirke (impregnert, beiset, limet, oljet osv.), samt alt annet avfall og søppel. For avhending av avfall henvises det til DIM. Hageavfall kan leveres avgiftsfritt hos DIM. 

Ved spesielt stor brannfare kan brann- og redningstjenesten innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlig gjenstander utendørs i bestemte områder. 

Les mer om de lokale brenneforskriftene her (PDF, 627 kB).
 

Unntak fra forbud 

Der det er forsvarlig avstand til skog og utmark, og oppgjort ild åpenbart ikke kan medføre brann, er det tillatt å gjennomføres åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser, bålpanner og kaffebål uten spesiell tillatelse fra brannvesenet. 

Gjennom innmelding til brann- og redningstjenesten kan bålarrangement (f.eks Sankthansbål) og enkelte andre former for utendørs bruk av ild tillates. 


Plikt til innmelding til brann- og redningstjenesten om tillatelse til bålbrenning 

Gjennom melding til brann- og redningstjenesten kan det gis tillatelse til bålarrangement eller annen bruk av ild utendørs. Alle bålplasser for Sankthansbål og tilsvarende bålarrangement skal meldes inn til brannsjefen.  

Det presiseres at avfallsbrenning ikke er tillatt selv om bål er innmeldt. Selv med innmelding kan det kun gjøres opp bål med rent trevirke, som åpenbart ikke kan medføre brann, og som ikke er til sjenanse for naboer. Ved brenning på privat grunn, må tillatelse fra grunneier være innhentet. Videre må ansvarshavende holde oppgjort ild under oppsyn og slokkemiddel må være tilgjengelig. 

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

** Skjema sendes til postmottak@sokndal.kommune.no 

Til toppen