Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Har du planer om å benytte motoriserte kjøretøy i utmark eller vassdrag? Dette er ikke lov med mindre lovverket tillater det eller du har søkt om tillatelse og fått godkjenning. 

Hvem trenger å søke om motorferdsel i utmark? 

De som har tillatelse er i hovedsak virksomhet knyttet til landbruk, skogbruk og offentlige instanser som for eksempel politi, ambulanse, oppsyn, forsvarets øvelser, anlegg og drift av offentlige veier/anlegg. 

Se lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - motorferdselloven
Utover dette må det søkes om dispensasjon. 

Slik søker du om dispensasjon

Bruk det elektroniske søknadsskjema: Søknad om motorferdsel i utmark

I søknaden må det oppgis navn på søker og grunneier, stedsnavn, gårds- og bruksnr., tidspunkt og en beskrivelse av motorferdselen (landing, transportmiddel, kjørerute, hva/hvorfor osv.)

Søknadsfrist

Søkere oppfordres til å søke i god tid. 

Til toppen