Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Vassdrag

Vassdrag

Hensikten med vern av vassdrag er å sikre helhetlige nedbørsfelt med sin dynamikk og variasjon fra fjell til fjord. Det gjelder først og fremst mot vannkraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep.

Det er ingen verna vassdrag i Sokndal kommune.

Hensyn

Det er mange regler som gjelder for å ivareta vassdragshensyn: 

  • Alle tiltak i og langs vassdrag kan endre leve- og produksjonsområde for fisk og/eller andre ferskvannsorganismer og krever i de fleste tilfelle tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. I vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks og/eller sjøørret), er det Fylkesmannen som behandler slike søknader, og i vassdrag som ikke fører anadrom laksefisk eller kreps, er det fylkeskommunen som behandler slike søknader.
  • Kantvegetasjonen langs vassdragene må bevares. Den har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon. Grunneier har plikt til å opprettholde eksisterende kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker vannføring. Inngrep i kantvegetasjonen krever egen avklaring etter vannressursloven § 11. Her er Fylkesmannen myndighet.

Kontakt oss

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Telefon 51 47 06 30
Mobil 996 26 525
Maria Spangen
Plan- og miljørådgiver
E-post
Telefon 51 47 06 34
Til toppen