Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Avløp og rensing

Avløp, rensing og tilknytning

Utslippstillatelser og påslippskrav

De fleste virksomheter der det oppstår oljeholdig avløpsvann (bilvaskehaller, verksteder, klargjøringssentraler for anleggsmaskiner, o.l.) skal ha utslippstillatelse fra kommunen og må søke om dette når utslippene skal etableres. Tillatelser stiller krav til hvordan utslippene skal driftes og kommer med f.eks krav til rensing, tømming og prøvetaking.

For andre typer forurenset avløpsvann, stiller iblant kommunen påslippskrav. Et vedtak om påslippskrav (iblant kalt påslippstillatelse) stiller krav til innholdet i virksomheters avløpsvann der dette ledes til kommunalt avløpsnett og kan f.eks være aktuelt der avløpsvannet inneholder fett, avvikende pH eller andre ting som potensielt kan være skadelig eller skape problemer på kommunens anlegg.

Dersom det skal søkes tillatelse til andre typer påslipp som ikke dekkes av disse skjemaene, ta kontakt med kommunen. Samtidig som det søkes om utslipp- eller påslippstillatelse, må det ofte også søkes om tilknytning til offentlig avløpsnett.

Søknadsskjema sendes til postmottak@sokndal.kommune.no: 

Utslippssøknad mindre enn 50 pe:

Søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse:


Tilknytning til kommunalt avløpsnett 

Ved søknad om tilknytning til kommunalt avløpsnett bruk følgende skjema (PDF, 293 kB).
Ferdigstillelse av avløpstilknytning meldes inn til kommunen via skjema (PDF, 14 kB).

Skjema sendes til postmottak@sokndal.kommune.no 
 

Septiktank

En septiktank (også kalt slamavskiller) skiller slam fra annet avløpsvann. Mange områder i Sokndal har behovet for rensing av avløp via septiktank frafalt. Kommunen jobber derfor med å få disse tankene fjernet eller utkoblet.

Tømming av septiktanker foretas rutinemessig etter en plan. Normal tømmefrekvens er:

  • Enebolig: Annethvert år
  • Tomannsbolig: Normalt èn gang per år
  • Bolig med fire eller flere leiligheter, større forretningsgårder og lignende: To ganger årlig.

Tømming etter den oppsatte planen dekkes av vann- og kloakkavgiften. Dersom tanken tømmes oftere, må kostnadene dekkes av abonnenten. 


Oljeutskiller

En oljeutskiller skiller ut olje og bensin/petrolium fra avløpsvann for å unngå forurensning i avløpsnettet og renseanleggene. Oljeutskilleren må tømmes regelmessig og avfallet leveres på godkjent mottak for spesialavfall.

Viser til Standard abonnementsvilkår, (PDF, 124 kB) Tekniske bestemmelser pkt.3.7.1 Olje- og bensinutskillere og administrative bestemmelser pkt.3.12 og 3.13. Installering av oljeutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen og oftest til plan- og bygningsetaten.
 

Fettutskiller

En fettutskiller skiller ut matfett fra avløpsvannet for å unngå fortetting av avløpsrørene. Dette gjelder de større kommunale avløpsrørene, men også de private avløpsrørene ut til det kommunale avløpsnettet. Fett i avløpsrørene kan føre til økt forekomst av rotter i hele avløpsnettet. Det er meget viktig at fettutskilleren tømmes regelmessig for at den skal fungere som forutsatt. Viser til Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser pkt.3.7.2 fettutskillere og administrative bestemmelser (PDF, 124 kB) pkt.3.12 og 3.13.

I alle virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje, er det krav til fettutskiller. Installering av fettutskiller er alltid søknadspliktig til vann- og avløpsavdelingen. 

 

Kjøkkenavfallskvern

Sokndal kommune tillater ikke bruk av kjøkkenavfallskvern. Ulempene er mange for både huseier, avløpsanleggene og renseanleggene. 

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Telefon 51 47 06 32
Mobil 482 87 420
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 51 47 06 38
Mobil 948 42 919
Til toppen