Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Private renseanlegg

Private renseanlegg

Skal du bygge renseanlegg? 

Ved å installere moderne avløpsrenseanlegg vil du gjøre en stor innsats for å bedre vannkvaliteten i lokale bekker, elver og innsjøer. Det gir målbare resultater på vannkvalitet og vannmiljø. Avløpsvann er det vannet som har blitt brukt inne i huset til toalettet (svartvann), badet, vaskerommet eller kjøkkenet (gråvann). Det inneholder fosfor, nitrogen, organisk materiale og sykdomsfremkallende bakterier. Et avløpsrenseanlegg renser avløpsvannet.

Du som privatperson kan ikke selv søke om utslippstillatelse. En ansvarlig søker skal inneha funksjon som bindeledd mellom deg og kommunen. Ansvarlig søker må oppfylle kravene som er satt i plan- og bygningsloven.

Du som eier og bruker av anlegget vil i sammenheng med søknaden ha funksjonen som tiltakshaver. Her er en enkel liste som kan følges når du ønsker å legge inn vann/oppgradere anlegget ditt:

 • Finn ut om eventuelle begrensninger for utbygging på eiendommen din. 
 • Ta kontakt med en eller flere aktører som kan være ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Det lønner seg å samarbeide med noen som kan framvise kompetansebevis. Enten gjennom formell utdannelse eller gjennom tidligere prosjekter. 
 • Ansvarlig prosjekterende skal prosjektere avløpsanlegg på bakgrunn av grunnundersøkelser og bakgrunnskunnskap om eiendommen. Prosjekteringen må være gjennomført før søknaden innsendes. 
 • Ansvarlig søker sender utslippssøknad med alle nødvendige vedlegg til kommunen. Husk underskrifter! 
 • All kommunikasjon med kommunen fra nå av skal i utgangspunktet skje gjennom ansvarlig søker. 

Hvem kan hjelpe meg?

Eier må få hjelp fra fagkyndig firma til å prosjektere anlegget og sende inn søknad om utslippstillatelse. Det kan ta litt tid å skaffe nødvendig informasjon, så det er lurt å starte prosessen tidlig. Husk også nabovarsel, det har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften har inntil 6 ukers saksbehandlingstid etter at komplett søknad er levert.

For søknader om utslipp setter forurensningsforskriften krav til at dokumentasjon for alle nye renseløsninger skal gis av nøytrale fagkyndige. Firmaet skal etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent. Anleggseier står fritt til selv å velge fagkyndig firma.

 

Søknadspapirer og informasjon om saksbehandlingen

Før bygging av anlegg eller oppgradering av gamle anlegg kan igangsettes skal det foreligge:

 • godkjent søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften
 • godkjent byggesøknad etter plan- og bygningsloven for søknadspliktige tiltak.
   

Viktig å vite før du skal søke:

 • Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jfr. forurensningsforskriften § 12-4 og lokal forskrift § 4. Søknadsplikten gjelder både for etablering av nytt utslipp (også til tett tank), vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og vesentlig endring av avløpsanlegg (rehabilitering). En viktig del av søknaden er nabovarsel, med 4 ukers frist. 
 • Tiltak som er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Igangsettingstillatelse må foreligge før tiltaket kan igangsettes. 
 • Legging av ledning i sjø krever tillatelse i henhold til havne- og farvannsloven.
 • Når tiltaket er ferdigstilt skal det sendes inn ferdigmelding med koordinatinnmåling kopi av serviceavtale og tinglyst erklæring (hvis aktuelt).
 • Det er nødvending med faglig bistand i prosessen.
   

Søknad om utslippstillatelse

Eier må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. Nabovarsel for avløpsanlegg har fire ukers svarfrist. Søknad om utslippstillatelse har jf. forurensningsforskriften inntil 6 ukers saksbehandlingstid.

Send søknad om utslipp til: post@sokndal.kommune.no, eventuelt:

Sokndal Kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane 
 

Se under for skjema og informasjon:

Innsatsen til anleggseierne er viktig. Når renseanlegget er satt i drift, er det du som eier som har ansvaret for at det renser som det skal. Du må derfor ha kunnskap om hvordan anlegget fungerer og sørge for drift og vedlikehold. Alle anleggseiere bør ha en serviceavtale med en fagkyndig som sørger for at det fungerer tilfredsstillende. For minirenseanlegg er det krav om en slik avtale.
 

Krav til ulike typer avløpsanlegg

For informasjon om ulike typer avløpsanlegg og kostnads-vurderinger viser vi til www.avlop.no. Alle anlegg skal prosjekteres etter gjeldende forskrifter, NS-standarder og VA-miljøblad, og avvik fra disse skal oppgis. 
 

Service på private renseanlegg

Det er krav til serviceavtale på mini renseanlegg. Kopi av servicerapport skal sendes årlig til Sokndal kommune ved postmottak@sokndal.kommune.no.  
 

Kostnader ved etablering og drift

En oversikt over kostnader knyttet til etablering og drift kan du finne her (PDF, 288 kB). Tallene er hentet fra en artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. 
 

Slamtømming

De fleste avløpsanlegg produserer avløpsslam som må fjernes med slamsugebil. Sokndal kommune benytter Dalane Miljøverk. Sokndal kommune informerer om nye tilknytninger av anlegg til Dalane Miljøverk.

 

Nyttige lenker

http://www.avlop.no

http://www.norskvann.no

http://www.miljokommune.no

http://www.va-jus.no

www.va-blad.no

Kontakt oss

Jan-Ove Grastveit
Vann- og avløpsleder
E-post
Telefon 51 47 06 32
Mobil 482 87 420
Nils Homme
Saksbehandler vann og avløp
E-post
Telefon 51 47 06 38
Mobil 948 42 919
Til toppen