Viktig informasjon om koronavirus

Søke om ny avkjørsel

Søke om ny avkjørsel

Etablering av avkjørsel krever tillatelse etter veglovens bestemmelser.

For å lage avkjørsel fra fylkesveg må du ha tillatelse fra Statens vegvesen. Du kan søke elektronisk om dette på vegvesenets nettside.

Hva er søknadspliktig?

Dersom det skal gjøres tiltak som endrer avkjørselsforholdene, må det sendes inn avkjørelssøknad for godkjenning. Det kan være fysiske endringer eller endret bruks. Eksempler:

  • Etablering av ny avkjørsel
  • Flytting av eksisterende avkjørsel
  • Etablering av én eller flere nye boenheter som skal bruke en eksisterende avkjørsel.

For å lage avkjørsel fra kommunal veg må du ha tillatelse fra kommunen. 
Søknad sendes til postmottak@sokndal.kommune.no

Avkjørsel


Søknaden bør inneholde opplysninger om behovet for avkjørselen, beskrivelse av ønsket utforming med mål og situasjonskart som viser plassering/utforming av avkjørselen med tilhørende frisiktsoner.

Vær oppmerksom på at bygging av avkjørsel med tilhørende veg også kan være søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven.

Kontakt oss

Gunnar Gundersen
Byggesaksbehandler/havn
E-post
Telefon 51 47 06 36
Til toppen