Kontaktperson

Lene Longfjeld Østebrøt
Omsorgsleder
Tlf. 51470475

Omsorg / Helse og velferd

Det gode liv - fra vugge til grav

Det skal være godt tilrettelagt for at befolkningen kan opprettholde en god folkehelse i hele livsløpet.

Alle skal sikres en trygg og verdig alderdom uansett hvor en bor, i egen bolig, omsorgsbolig eller sykehjem.

Hovedmål hentet fra kommuneplanen:
Sokndal skal være et attraktivt, inkluderende og trygt sted å bo i alle livsfaser.
Et variert kultur- og fritidstilbud skal bidra til å skape mangfold og tilhørighet til lokalsamfunnet, og medvirke til at det gode liv kan leves, også ved at en prioriterer tiltak som opprettholder, behandler og fremmer bedre helse.

Slik gjør vi det:

God folkehelse – skal vedlikeholdes og forbedres med rekreasjon og aktivitet, slik at en får livskvalitet livet ut.

 • Behov for kommunale tjenester og tekniske hjelpemidler kartlegges og tilrettelegges.
 • Sikre tilstrekkelig rekruttering av støttekontakter og avlastningshjem
 • Tilrettelegge og vedlikeholde grøntområder og friluftsområder som tiltak for et bredt spekter av aktiviteter og for ulike grupper i befolkningen.
 • Det må spesielt satses på å tilrettelegge sentrumsnære områder for fysisk aktivitet og som er universelt utformet.
 • Skape interesse og bevisstgjøring omkring sunt kosthold, lokal matproduksjon og
  råvarer.
 • Videreutvikle samarbeid med private ”Inn på tunet-tilbud”; grønne tilbud som kan
  nyttiggjøres av mange brukergrupper i kommunen.
 • Tilbud om faglige oppsøkende kartleggings- og vurderingsbesøk til alle kommunens innbyggere fra fylte 75år for å dokumentere og iverksette eventuelle behov for kommunale omsorgstjenester og tekniske hjelpemidler så tidlig som mulig.
 • Møte utfordringene omkring den økende andelen av personer med demenssykdommer blant befolkningen med informasjon og veiledning, kompetanse og tilstrekkelige dag og døgntiltak, jfr. Demensplan (2015).
 • Møte kravene i forhold til andre alvorlige sykdomstilstander som vil kreve innsats av kommunen på behandling og kompetanse, jfr. ny Helse- og omsorgslov av 2011

Økt satsing på forebyggende tiltak for å imøtekomme intensjoner og krav i den nye
Folkehelseloven (2011) for eksempel folkehelsekoordinatorfunksjon.

 • Sikre areal for videre utbygging av sykehjem, omsorgs- og avlastningsboliger,
  fortrinnsvis i tilknytning til Solbø.
 • Sikre adekvate boliger til alle
 • Sette fokus på og prioritere arbeidet med vold, rus og psykiske problemer. Bidra til at alle føler trygghet i egen bolig.
 • Enkelte toppturer burde vært tilgjengelige for alle, også eldre- og funksjonshemmede.
 • Adkomst i sentrum må utbedres med tanke på universell utforming for rullestolbrukere

Sist oppdatert 18.06.19 - 08:18 av Elisabeth Omdal