Kontaktperson

Gaute Frøyland
Kommunalsjef Omsorg/ Helse og velferd
Tlf. 51 47 04 92

Omsorg

Trygt og verdig tjenestetilbud i alle livsfaser
Målet er at du får hjelp til å mestre eget liv på best mulig måte. Med fokus på forebygging, tilrettelegging etter behov utformer vi et individuelt tjenestetilbud sammen med deg.
Våre tjenester er lagt opp for å bidra til størst mulig grad av selvhjelp og til at du får mulighet for å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Omsorgsetaten er inndelt i 2 distrikt. Det ene er åpen omsorg med helsetjeneste for hjemmeboende inkludert miljøtjenesten og det andre disktriktet inkluderer Solbø sjukeheim.

Søknadsskjema og kriterier for tildeling av kommunale omsorgstjenester


Åpningstider ved omsorgskontoret:
Alle ukedager mellom 07.30 - 15.00

Kontaktelefon:
Omsorgskontoret tlf 51 47 04 72

Sist oppdatert 05.01.17 - 10:21 av Elisabeth Omdal