Startlån bolig / Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

Startlån bolig
Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til:

  • kjøp av bolig
  • utbedring og tilpasning av bolig
  • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
  • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Du må søke om startlån fra den kommunen du vil kjøpe bolig i. Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Før søknad sendes kommunen, må du ha kontaktet privat bank for å avklare dine muligheter for lån til kjøp av bolig. Får du innvilget lån, må du be om et skriftlig finansieringsbevis som skal vedlegges søknad om startlån.

Kriterier/vilkår
Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Pris
Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Brosjyrer

Om det å bo i Norge - på ti ulike språk

Startlån - Husbanken

Veileder for saksbehandling av startlån.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrift om startlån fra Husbanken

Startlån forskrift

Husbankens retningslinjer om lån

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Ordningen skal bidra til etablering i egen bolig og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet har også som formål å bidra til at husstanden som har skaffet seg en nøktern bolig, settes i stand til å beholde denne gjennom nødvendige tilpasninger og eventuell refinansiering.

Målgruppe
Ordningen er sterkt behovsprøvd og rettet mot vanskeligstilte. Med vanskeligstilte menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne.

Kriterier/vilkår
Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Det legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Ved tilskudd til tilpasning skal det legges spesielt vekt på at noen i husstanden har behov for spesialtilpasning, for å kunne bli boende i boligen over tid. Tilskuddet kan benyttes til:

  • etablering i egen eid bolig
  • tilpasning av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne
  • refinansiering

Brosjyrer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer

Tilskudd til tilpasning av bolig

Behandlingstid for søknader
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

For tiden kan saksbehandlingstiden være ca 1-2 måneder på grunn av stor saksmengde.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Sist oppdatert 10.05.16 - 14:36 av May Lene Vestbøstad