Høringer (reguleringsplaner)

Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering for Gamleveien 4

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10 legges detaljregulering for Gamleveien 4, plan ID: 2012001 ut til høring og offentlig ettersyn etter ny 1.gangs behandling i hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknikk 30.08.2016 - sak 044/16 -Detaljregleringsplan – Gamleveien 4 – Ny 1.gangs behandling (dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling).

Offentlig ettersyn/høring: Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde - Tellenes

Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde – Tellenes, legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter ny 1. gangsbehandling i hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk (LMT) den 30.08.2016 (sak nr. 42/16).

Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren

Detaljreguleringsplan for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren, legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk (LMT) den 15.06.2016 (sak nr. 35/16).

Reguleringsplan på offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand

Detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter første gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) den 15.06.16 (sak 037/16).

Privat detaljregulering KNA Raceway Kroheia - Reguleringsplan på offentlig ettersyn / høring

Detaljreguleringsplan for Motorsportsenter Kroheia – gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10, etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) den 15.06.16 (sak 036/16). Planforslaget er revidert i henhold til LMT vedtak 036/16.

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Industriområde Rekefjord Øst 2

Detaljregulering for Industriområde Rekefjord Øst 2, plan ID: 2014002 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. Etter 1.gangs behandling i hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknikk 27.05.2015 (sak 030/15). Planforslaget er revidert i henhold til LMT vedtak 030/15.