Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Kunngjøring - Detaljregulering for Stien, gnr 82 bnr 9

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt Detaljregulering Stien i møte 17.09.18, sak 058/18. Planen erstatter Reguleringsplan for fritidsboliger, gnr. 82 bnr. 9 Stien
Bilde

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende , jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes seinest 3 år etter denne kunngjøring.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Plan med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter er lagt ut på Servicekontoret, Soknatun, Gamleveien 20.

Planbeskrivelse

Plankart

Bestemmelser

Saksframlegg - 2. gangs behandling

Sist oppdatert 26.09.18 - 14:20 av Eline Nesvåg