Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Kunngjøring - Detaljregulering Jøssingfjord vitenmuseum - Helleren

Sokndal kommunestyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt detaljregulering Jøssingfjord vitenmuseum – Helleren i møte 05.07.18, sak 055/18. Planområdet omfatter gnr. 46 bnr. 82, 5, 76 Jøssingfjord.
Jøssingfjord

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottak av kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes seinest 3 år etter denne kunngjøring.

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til kommunen

Plan med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter er lagt ut på Servicekontoret, Soknatun fra og med den 21.09.2018

Planbeskrivelse

Plankart

Bestemmelser

Saksframlegg - 2. gangs behandling

Sist oppdatert 21.09.18 - 09:29 av Eline Nesvåg