Fravær og permisjon

Søk om permisjon i skolen

Elevene har plikt til opplæring i 190 skoledager, derfor må foresatte søke om permisjon når fraværet ikke skyldes sykdom. Opplæringsloven § 2-11 gir anledning til dette. Det kan søkes om permisjon fra skolen i inntil to uker - ti dager, der skolen kan innvilge søknaden hvis det er forsvarlig.

For å få til et godt læringsmiljø og læringsresultater, oppfordrer vi til å søke om minst mulig permisjon de 190 skoledagene, og bruke de 175 andre fridagene så langt det lar seg gjøre.

Permisjon som elevene har krav på er:

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

 

Det gis normalt ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig (gjelder også prøveeksamen)
  • Terminprøver / fagdager
  • Prøver og vurderingssituasjoner som framgår av terminplan / prøveplan / oversikt i classroom
  • Valgfagsuker ungdomstrinnet
  • Siste halvdel av 10.trinn

Når permisjon er innvilget er det foresatte sitt ansvar å sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden, samt at eleven kan følge med i den ordinære undervisningen etter at permisjonstiden er over.

 

Søknadsfrist:

I god tid, helst tre uker før.

 

Delegering av søknad:

Kontaktlærer: inntil to dager

Inspektør: inntil fire dager

Rektor: inntil ti dager

 

For å søke om permisjon

Logg inn i Visma Foresattportal her

Hvis det søkes om mer enn to uker - ti skoledager, må eleven skrives ut av skolen. Se eget skjema. 

Skjema for utmelding av elev (PDF, 32 kB)

 

Mer info finner du på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet