Vedtekter

Vedtekter for Sokndal kulturskole.

§ 1       Eierforhold

Sokndal kulturskole eies og drives av Sokndal kommune. Kulturskolen skal drives i samsvar med statlige retningslinjer (Oppl.l. § 13-6), kommunale vedtak og retningslinjer.

§2        Formål

 Sokndal kulturskole har som formål :

 • å utvikle elevenes musikalske og skapende evner og fremme elevenes forståelse og opplevelse av kunst som uttrykksform.
 • Å utvikle elevenes ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de får en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet og et godt grunnlag for en eventuell senere karriere eller yrkesutdannelse.           
 • Å være en ressurs for det øvrige skoleverket/barnehager og kulturlivet i kommunen for å oppnå mest mulig opplæring og framme forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet.

§3        Organisering

 • Kulturskolen ligger under Hovedutvalget for levekår
 • Daglig leder er rektor for Kulturskolen som har Oppvekst- og kultursjef som nærmeste overordnede.
 • Rektor samarbeider med et styre som består av:

2 medlemmer valgt av foreldrerådet

2 medlemmer valgt av de tilsatte

1 medlem valgt av kommunen

Rektor er saksbehandler/sekretær.

 • Kommunens medlemmer til styret velges for 4 år om gangen, av og blant Hovedutvalget for levekår sine medlemmer. De øvrige medlemmene av styret velges for 1 år av gangen.

§4     Styrets arbeid

Styret skal arbeide innenfor de rammer som kommunen fastsetter. Styret skal i samarbeid med rektor se til at kulturskolen drives i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak.

§5     Foreldreråd

 • Foreldrerådet består av alle foresatte til elever ved kulturskolen. Foreldrerådet velger representant til styret.
 • Rektor innkaller til første møte om høsten, der det velges en leder og sekretær for rådet. Det velges også 2 representanter til styret.
 • Foreldrerådet skal ivareta elevenes interesser i forhold til kulturskolens formål. Dette gjøres med et godt samarbeid med de ansatte.

§6        Drift

 • All kulturskolevirksomhet må ligge på et forsvarlig faglig nivå.
 • Kulturskolen følger vedtatt skolerute for grunnskolen i kommunen.
 • Bemanning skal være i samsvar med budsjett, stillingshjemler og undervisningstilbud.

§7        Økonomi

 • Kommunen har det økonomiske ansvaret for kulturskolen
 • Inntekter til drift får kommunen gjennom egenbetaling fra elevene og statstilskudd.
 • Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret, og betales forskuddsvis et halvt år av gangen. Ved sammenhengende fravær p.g.a. sykdom ut over 1 måned eller ved flytting, kan styret sammen med rektor fastsette redusert betaling etter søknad.
 • Det gis moderasjon for deltakelse i flere aktiviteter
 • Dersom særlige grunner skulle foreligge, er det anledning til å søke om friplass/redusert egenbetaling. Slik søknad behandles av Hovedutvalget for levekår etter innstilling fra styret.

§8        Opptaksregler

 • Opptak blir annonsert i lokalpressen.
 • Opptak foretas av styret for kulturskolen etter innstilling fra rektor.
 • Kulturskole er åpen for all, men elever i grunnskolealder blir prioritert.
 • Søknad om opptak skjer en gang i året, frist 1. juni.  Påmelding er bindende, og elever som tar i mot plass, beholder den til den sies opp. Dette såfremt kulturskolen klarer å skaffe undervisningsressurs. Oppsigelse må skje skriftlig, og for våren innen 01.12.
 • Rektor delegeres myndighet til å oppta elever midt i året, avvikle ev. venteliste og elevinndelinger og lignende.

§9        Endringer

Endringer i vedtektene vedtas av hovedutvalget for levekår og godkjennes av kommunestyret..

Vedtektene evalueres minimum en gang hver valgperiode.

Vedtektsendringer av mindre prinsipiell karakter, delegeres til oppvekst- og kultursjef.

Kontakt oss

Selmer Simonsen
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 97 55 47 94
Mobil 97 55 47 94

Adresse

Skoleveien 2

4380 Hauge i Dalane