Tuberkulose

a. Visse grupper av innflyttere er pålagt undersøkelse for tuberkulose.

Kommunen ved kommuneoverlegen får melding om disse, og bestiller legetime for undersøkelse. Innbyggere i kommunen kan også ta direkte kontakt for dette.

Alle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge mer enn tre måneder (inkludert arbeidsinnvandrere og studenter), skal undersøkes for tuberkulose. Dette gjelder også alle flyktninger og asylsøkere, uansett landbakgrunn. Asylsøkere undersøkes oftest mens de er på ankomstmottaket, og undersøkelsen skal skje innen 2 uker etter ankomst. Personer som kommer som ledd i familiegjenforening eller som kvoteflyktninger, undersøkes i kommunen der de skal bosettes. Det er kommunen sitt ansvar å innkalle til slik undersøkelse innen fire uker etter ankomst.

 

b. Yrkesgrupper som arbeider med barn, pleietrengende eller syke, og som de siste 3 årene har vært minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose.

Arbeidsgiver har ansvar for dette ved nyansettelser, og ansatte må også selv gi beskjed til arbeidsgiver der arbeidstaker gjenopptar sitt arbeide etter et langvarig avbrudd.

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke har også plikt til tuberkuloseundersøkelse. Det er arbeidsgivers plikt å tilse at undersøkelsen er utført før man begynner i arbeidet. Dette gjelder også studenter og hospitanter innen feltet, samt au pairer. Arbeidsgiver har ikke rett til å se selve resultatet av undersøkelsen, kun en bekreftelse på at personen ikke har smittsom tuberkulose.

 

c. Personer som har vært utsatt for tuberkulosesmitte.

Tuberkuloseundersøkelse kan også kreves dersom helsepersonell har berettiget mistanke om at en person har vært utsatt for spesiell risiko for tuberkulosesmitte på annen måte enn det over nevnte, eller ved medisinsk mistanke om tuberkulosesykdom.

 

Mer om tuberkulose på Folkehelseinstituttets hjemmeside.