Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Tilskudd

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Ordningen skal bidra til etablering i egen bolig og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet har også som formål å bidra til at husstanden som har skaffet seg en nøktern bolig, settes i stand til å beholde denne gjennom nødvendige tilpasninger og eventuell refinansiering.

Søk om tilskudd 

Målgruppe

Ordningen er sterkt behovsprøvd og rettet mot vanskeligstilte. Med vanskeligstilte menes blant annet bostedsløse, rusmiddelavhengige, flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne.

Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Det legges vekt på at husstandens situasjon er av varig karakter. Ved tilskudd til tilpasning skal det legges spesielt vekt på at noen i husstanden har behov for spesialtilpasning, for å kunne bli boende i boligen over tid. Tilskuddet kan benyttes til:

  • etablering i egen eid bolig
  • tilpasning av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne
  • refinansiering

Behandlingstid for søknader

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

For tiden kan saksbehandlingstiden være ca 1-2 måneder på grunn av stor saksmengde.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Nyttige lenker

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fovaltningsloven)
Tilskudd til tilpasning av bolig

Klikk for stort bilde 

Til toppen