Viktig informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Klage på eiendomsskatt

Klage på eiendomsskatt

Skatteyter kan klage på eiendomsskatten hvert år hvis det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. 

Klagen må framsettes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter kunngjøring. Klager innsendt etter fristen vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer må oppgis. 

Hvis klagen din gjelder utskreven eiendomsskatt med grunnlag i boligverdi fra Skatteetaten må klagen rettes til Skatteetaten.

 

Unntak

Eiendomsskatt med bakgrunn i boligverdier utskrives på grunnlag av 2 år gamle ligninger, dvs. at eiendomsskatt for 2019 utskrives på grunnlag av skattemeldingen (tidligere selvangivelse) for 2017. Hvis du nettopp har tatt over en bolig som du ikke var eier av i 2017, og du mener at boligverdien er feil, kan du sende klage til kommunen. 

Kan jeg unnlate å betale mens jeg venter på at klagen blir behandlet?

Nei, eiendomsskatten skal betales ved forfall, selv om det er sendt til klage til behandling, jf. eiendomsskattelova §25.

Klagebehandling

Klage behandles i takstutvalget for eiendomsskatt (sakkyndig nemnd). Hvis du får medhold og taksten endes vil du få et vedtaksbrev med ny takst. Du kan klage på ny takst innen 6 uker. 

Hvis du får avslag, det vil si at takstutvalget velger å opprettholde gjeldende takst, vil klagen gå videre til klagenemnda. Du vil få vedtaksbrev først når klagen er ferdigbehandlet i klagenemnda. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Videre saksgang vil etter dette være søksmål som må framsettes innen 6 måneder. 

 

Klage sendes til: 

Sokndal Kommune

Eiendomsskattekontoret

Gamleveien 20

4380 Hauge i Dalane 

 

eller via e-post: eskatt@sokndal.kommune.no

Til toppen