Barn som pårørende

Bildet hentet fra Kompetansebroen/2019/Barn som pårørende

Barn som er pårørende trenger å  blir fanget opp tidlig for å få nødvendig informasjon, støtte og oppfølging. 

Sokndal kommune skal ha fokus på familien som helhet, ved å støtte barn som pårørende og deres foreldre/foresatte til best mulig å mestre foreldrerollen og situasjonen. Ivaretakelse av barn som pårørende, vil gi positive ringvirkninger for tjenestemottaker og familien som helhet.

Barn (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer. Foreldre og søsken tolkes vidt og inkluderer for eksempel steforeldre, fosterforeldre og tilsvarende søsken. Med helseproblemer menes psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Det kan også være psykisk utviklingshemning og fysiske funksjonsnedsettelser. Dersom et barn har opplevd at en forelder eller søsken dør, er de også pårørende.

Kommunen har plikt til å legge til rette for å fange opp og følge opp barn som pårørende til foreldre og søsken. jfr Helsepersonelloven §10a + b. I Pårørendeveilederen kan du lese mer om dette.

 

Barn trenger åpenhet når noen i familien er syke.

Det gir trygghet. Åpenhet betyr å snakke sammen om det som skjer og hvordan det oppleves. Informasjon deles og ingen holdes utenfor. Barna får vite at det er lov å spørre om det de lurer på og at de voksne svarer ærlig. For noen barn er det nok å snakke med foreldrene om dette, men mange kan trenger å snakke med helsepersonell som ivaretar den syke.

Du kan ta kontakt med den ansvarlige og be om en barne-samtale. Eller du kan ta kontakt med Tverrfaglig Team for å få drøfte situasjonen. 

Det er også godt for barn å vite at andre viktige personer, som for eksempel barnehagen eller skolen er informert om situasjonen.

 

Nyttige nettsider:

Unge Pårørende

Barns Beste 

Snakketøyet

E-læring; barn som pårørende

Barn og unge med psykisk sykdom i familien