Rådgivende enhet for russaker

Stortinget har vedtatt at det fra 1. juli 2022 skal etableres rådgivende enheter for russaker i alle kommuner.

Hva er rådgivende enhet for russaker?

Kommunen skal ha en rådgivende enhet for russaker. Denne enheten skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår.

Enheten skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika.

De som møter for enheten, skal få råd og veiledning, samt tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester ved behov. Enheten skal også sørge for at de får tilbud om utredning av andre tjenester, for eksempel ulike former for oppfølgingstilbud fra NAV eller annen form for behandling.

Hvis påtalemyndigheten har satt rustesting som vilkår, skal enheten også gjøre dette.

Plikten til å møte for enheten og eventuelt ruskontroll er knyttet til lovbrudd og er regulert av strafferetten. Ordningen betyr ikke at helsetjenesten overtar ansvaret for gjennomføring av straff. 

Det kan få strafferettslige konsekvenser hvis vilkår for betinget bot (barn under 18 år), påtaleunnlatelse eller betinget dom ikke følges, avhengig av hvordan påtalemyndigheten vil håndtere eventuelle positive tester eller manglende gjennomføring av testplikt og oppmøte.

Det ligger til påtalemyndigheten å føre kontroll med om vilkår er oppfylt. Rådgivende enhet skal sende melding til påtalemyndigheten i politidistriktet dersom personen ikke har møtt ved enheten, og/eller har positivt resultat av test.

Rådgivende enhet for russaker ligger under Psykisk helsetjeneste i Sokndal.

Kontakt oss

Henriette Lorentzen
Fagsykepleier psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 40 41 27 47