Voksenopplæring

Fornyet grunnskoleopplæring

Etter opplæringsloven § 18-2 har voksne over 16 år rett til grunnskoleopplæring dersom de har behov for det. 

Hvis du er over opplæringspliktig alder og ikke har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, kan du ha rett til grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne. Du må ta kontakt med kommunen, som avgjør om du har rett til slik opplæring.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Nyankomne innvandrere med bestemte typer oppholdstillatelse har etter introduksjonsloven rett og plikt til norskopplæring. Opplæringen tilbys av hjemkommunen til innvandreren. Norskopplæringen har som formål å gi innvandreren norskferdigheter, slik at han/hun mestrer hverdagen, kan ta mer utdanning og/eller skaffe seg jobb. 

Sokndal kommune har en samarbeidsavtale med Eigersund voksenopplæringssenter som tar seg av opplæringen.

Videregående opplæring

Voksne har etter opplæringsloven § 18-3 rett til gratis videregående opplæring hvis de ikke har fullført slik opplæring tidligere. Retten gjelder fra det året den voksne fyller 25 år og gjelder personer som har fullført norsk grunnskole, eller har tilsvarende utdanning. Målet for opplæringen kan være fagbrev, studie- eller yrkeskompetanse. Søknad om videregående opplæring for voksne sendes Rogaland fylkeskommune.

Kontakt oss

Merete Grimestad
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 41 61 95 83