SLT-koordinator

Målet er å arbeide sammen for å skape et samfunn der barn og unge unngår kriminalitet, og et samfunn med levende lokalmiljøer der alle mennesker kan ferdes trygt.

SLT er en forkortelse for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende arbeid. SLT er en samarbeidsmodell for ulike aktører som er involvert i barn og unges oppvekstmiljø.

Utgangspunktet for SLT-modellen er at kriminalitet kan forebygges og bekjempes ved å satse systematisk for å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemene.

Det er mange som hver dag legger ned en stor innsats for å gi barn og unge bedre oppvekstvilkår. SLT handler om å gjøre denne innsatsen mer effektiv, ved å samordne de gode kreftene i hver kommune. En gjennomtenkt forebyggende innsats sparer mennesker og lokalsamfunn for store tap, og gir positive ringvirkninger langt utover de barna og ungdommene som er mest sårbare. Effektiv forebygging krever samarbeid på tvers av etatsgrenser. De ulike tjenestene i kommunen gjør hver for seg et godt arbeid, men svært ofte vet de altfor lite om hverandres oppgaver og ansvarsområder. Dette hindrer viktig informasjonsflyt, fører til kostbart dobbeltarbeid – og gjør at mange unge i dag ikke får riktig hjelp til rett tid.

Kontakt oss

Henriette Lorentzen
Fagsykepleier psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 40 41 27 47