Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Naturforvaltning

Naturforvaltning

Sokndal kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet. Dette innebærer at naturressursene skal nyttes og forvaltes til menneskets beste på en måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingslære.

Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Kommunene er tillagt myndighet for ulike naturforvaltningsoppgaver som forurensning og kulturminner. 

Naturdatabase er en karttjeneste som viser hvilke naturtyper, kulturlandskap og inngrepsfri natur som ligger i kommunen.

I Kulturminnesøk er det enkelt å finne ut om det ligger noen kulturminner i din umiddelbare nærhet.

Til toppen