Naturforvaltning

Sokndal kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet. Dette innebærer at naturressursene skal nyttes og forvaltes til menneskets beste på en måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingslære.

Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Kommunene er tillagt myndighet for ulike naturforvaltningsoppgaver som forurensning og kulturminner. 

Naturdatabase er en karttjeneste som viser hvilke naturtyper, kulturlandskap og inngrepsfri natur som ligger i kommunen.

I Kulturminnesøk er det enkelt å finne ut om det ligger noen kulturminner i din umiddelbare nærhet.