Dalane vannområde

Dalane vannområde ble opprettet i 2010, som et resultat av Norges gjennomføring av EU sitt vanndirektiv gjennom vår egen nasjonale forskrift i 2007.

Hvor ligger vannområdet?

  

Vannområdet følger ikke de kommunale grensene, men tar utgangspunkt i nedbørsfeltgrensene. Dalane vannområde består av følgende kommuner, der hele eller større deler av arealet ligger innenfor vannområdet: 

  • Eigersund
  • Bjerkreim
  • Sokndal
  • Lund

Kommuner hvor mindre areal ligger innenfor vannområdet:

  • Gjesdal
  • Sirdal

Totalarealet til vannområdet er 1724 km2. De største vassdragene er Bjerkreimselva, Sokndalselva og Hellelandselva. Mindre vassdrag er Grødeimselva, Loneelva og flere bekkefelt mot sjø. Det største fjordsystemet ligger i området ved Egersund havn. I tillegg finnes det noen mindre fjorder, der Jøssingfjord og Rekefjord er de største.

I tråd med vannforskriften er vannområdets overordnede målsetning å arbeide for å «…sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene» (vannforskriftens §-1). Videre skal vannets tilstand beskyttes mot forringelse, og om nødvendig forbedres eller gjenopprettes slik at god økologisk og kjemisk tilstand oppnås. Dette krever aktiv samordning og målrettet prioritering av tiltak og virkemiddel mellom berørte sektorer og myndigheter.

Organisering av Dalane vannområde

Dalane vannområde er organisert med en vannområdekoordinator, et vannområdeutvalg og en arbeidsgruppe som er aktive samarbeidsorgan for lokale og regionale myndigheter og andre interessenter i vannområde. Utvalget skal i samarbeid med koordinator og arbeidsgruppen jobbe for å forbedre vannkvaliteten i Dalane.

  

Vannområdeutvalget

Vannområdeutvalget utgjør styringsgruppen for Dalane vannområde, og har det overordnede ansvaret for å lede og koordinere arbeidet, sørge for nødvendig politisk avklaring og fastsette de årlige rammene for aktivitetene. Politisk oppnevnte representanter fra kommunene og fylkeskommunen har stemmerett i Dalane vannområdeutvalg. Statsforvalteren og Rogaland fylkeskommune har observatørstatus i vannområdeutvalget. Vannområdekoordinator stiller som sekretær/koordinator. Vannområdeutvalget ble konstituert i juni 2020, og valgt leder er Frank Emil Moen fra Eigersund kommune. Valgt nestleder er Kjetil Slettebø fra Bjerkreim kommune. 

Arbeidsgruppen

Denne gruppen består av administrative personer fra hver av kommunene i vannområde, samt Statsforvalteren (landbruk og miljø), vannkoordinator og Rogaland Fylkeskommune ved behov. Arbeidsgruppen utarbeider saker til vannområdeutvalget. På møtene diskuteres felles saker og framdrift i arbeidet med tiltak, og øvrige arbeidsoppgaver som skal gjennomføres på vannområdenivå. Det er også viktig med erfaringsutveksling og dialog mellom kommunene på disse møtene. Arbeidsgruppen ble konstituert høsten 2020, etter vedtak i Dalane vannområdeutvalg september 2020.

Vannområdekoordinator

Trine Salvesen Røyneberg er vannområdekoordinator og daglig leder av vannområdet. Stillingen er fast på 100 % og ble opprettet 02. juni 2020. Stillingen er finansiert gjennom et spleiselag mellom kommunene og Fylkeskommunen i Rogaland. Vannkoordinator er ansatt av Eigersund kommune, og har kontorsted i Egersund. Vannkoordinator har sekretariatsfunksjon i vannområdeutvalget og i arbeidsgruppa i Dalane vannområde.

Representanter i Dalane vannområde

Organisasjon

Vannområdeutvalg

- medlem

Vannområdeutvalg

- varamedlem

Arbeidsgruppe

(adm.)

Eigersund kommune

Frank Emil Moen (Leder)

May Sissel Nodland

Jone Omdal

Bjerkreim kommune

Kjetil Slettebø (Nestleder)

Tone Vaule

Svein Olav Tengesdal

Sokndal kommune

Magne Torgersen

Tone K. Mydland

Jan-Ove Grastveit

Lund kommune

Magnhild Eia

Gro Helleland

Anne Mette Laurendz

Rogaland fylkeskommune (politisk rep.)

Johan Aakre

Birgit Rodvelt

 

Rogaland Fylkeskommune

Anneli Vatshaug Jenssen

 

 

Statsforvalteren i Rogaland

Ørjan Simonsen

 

Ørjan Simonsen

Vannområdekoordinator

Trine S. Røyneberg

 

Trine S. Røyneberg

 

For mer informasjon om Dalane vannområde, derav referater fra møter, fagrapporter og årsrapporter: https://www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/vannomrader-i-rogaland/dalane-vannomrade/

Kontakt oss

Trine Salvesen Røyneberg
Vannområdekoordinator i Dalane
E-post
Telefon 51 46 83 15
Mobil 47 66 33 89