Planinfo

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en detaljplan som regulerer utnytting av en eller flere eiendommer og bebyggelse i bestemte områder av kommunen. En reguleringsplan består av en planomtale, et plankart og reguleringsbestemmelser. 

Arbeidet med en reguleringsplan blir gjort kjent i tre faser av prosessen: oppstart av reguleringsplaner, reguleringsplaner til høring og vedtatte reguleringsplaner.


Oppstartmøte

Reguleringsplaner foreslås som oftest av private aktører. Det kan dreie seg om grunneiere eler entreprenør eller utbyggingsfirma som står som ansvarlige, mens profesjonelle planleggere, f.eks. konsulentfirma med planleggingskompetanse, står for selve utformingen av planen. Planprosessen starter med et oppstartmøte mellom forslagstiller og kommunen der en vurderer forhold som må legges til grunn i den videre planprosessen. 


Kunngjøring om oppstart av planarbeid

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og andre andre rettighetshavere i planområdet i tillegg til naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal formålet med planarbeidet beskrives og at man gir en frist på minimum 3 uker, for berørte parter med å komme med innspill til planen.


Høring - offentlig ettersyn

Når tiltakshaver har utarbeidet forslag til reguleringsplan blir planforslaget sendt til kommunen. Kommunedirektøren legger frem planforslaget til politisk behandling. I Sokndal kommune er hovedregelen at formannskapet gjør vedtak om at planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. 

Offentlig ettersyn gjøres kjent ved kunngjøring på kommunens nettsider, ved annonse i lokalavisa, brev til grunneiere, naboer, eventuelt lag og foreninger, og offentlige høringsinstanser.  Høringsfristen er 6 uker. 


Sluttbehandling av planforslag

Når høringsfristen er ferdig, lages det et sammendrag av høringsuttalelsene i saksutredningen. Alle mottatte høringsuttalelser blir og lagt ved saksutredningen som legges frem for formannskapet før saken sluttbehandles av kommunestyret.


Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Når kommunestyret har godkjent reguleringsplanen blir vedtaket kunngjort på kommunens nettsider, ved annonse i lokalavisa og brev til berørte parter og sektormyndigheter. 

Kommunestyrets planvedtak kan påklages. 

Kontakt oss

Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
E-post
Telefon 51 46 83 21
Mobil 95 88 49 76
Annika Hagen
Planrådgiver
E-post
Telefon 51 46 80 00
Mobil 45 46 53 08
Karoline Laupstad
Planrådgiver
E-post
Telefon 51 46 80 00
Mobil 99 53 89 88