Eiendomstaksering

Sokndal kommune skal gjennomføre ny alminnelig taksering i løpet av 2024 og alle eiendommer i kommunen, bortsett fra boliger med formuesgrunnlag fra skatteetaten, vil da bli taksert på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatten for 2025. 

Kommunen har sendt ut brev til alle hjemmelshavere med informasjon om befaring og om din eiendom er registrert med formuesgrunnlag fra skatteetaten eller ikke. Formuesgrunnlaget finner du også igjen på din skatteseddel.  

Hvorfor takserer vi? 

Det er kommunestyret i Sokndal kommune som har vedtatt at alle eiendommer skal takseres i løpet av 2024. Sokndal kommune takserte forrige gang i 2014. Siden den gang har verdien på eiendommer forandret seg mye. 

Hva takseres? 

Bolighus uten formuesgrunnlag (f.eks. nybygg), borettslag, selveierleiligheter (sameier), garasjer/uthus, hytter/fritidsboliger, næringseiendom, andre bygninger og tomter skal takseres. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak for eiendomsskatt, med unntak av: Bolig/kårbolig, privat garasje, fritidsbygninger, bygninger som brukes til annet formål enn gårds- og skogdrift samt andel tomt. Boliger med formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten skal ikke takseres Etter 2014 har kommunene kunnet velge å bruke skatteetatens formuesgrunnlaget. Kommunestyret har vedtatt at formuesgrunnlaget benyttes som grunnlag for eiendomsskatt for alle boliger/boligeiendommer som har dette. (Disse vil altså ikke bli taksert av kommunen). 

Når takserer vi? 

Takseringen vil foregå fra juni til oktober 2024. Det vil være takstmenn fra Jeessaa AS som utfører besiktigelse av eiendommen i kommunen. Besiktelse er en befaring og taksering av eiendommen. Takstmennene skal være iført refleksvester fra Sokndal kommune og har med et skriv fra kommunen som fremvises på forespørsel. I forbindelse med takseringen vil det bli foretatt utvendig befaring av eiendommer med tilhørende bygninger. Selskpaet Jeessaa fra Bergen vil utføre takseringen og ønsker du å være med/vite når din bolig blir taksert ber vi deg ta kontakt med Jeessaa AS på e-post: Eivind@5u.no

Husk å oppgi: 

• Gårds- og bruksnummer og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. 

• Kontaktpersonens navn, mobilnummer og e-postadresse. 

Hvordan takserer vi? 

Eiendomsskatten bygges opp på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og forholdene fanges opp gjennom individuell utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Der det mangler arealstørrelser på bygninger, vil takstmann finne det ved å måle opp utvendig. 

Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret kalt Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i Matrikkelen er oppgitt i bruksareal(BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken. 

I etterkant av takseringen 

Takster og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside innen 1. mars 2025. Før dette vil du vil få tilsendt vedtak på ny takst og ny eiendomsskatt. Du, som hjemmelshaver, har da mulighet til å gi tilbakemelding ved eventuelle feil. 

Mer informasjon: 

For å finne svar på ofte stilte spørsmål, og å finne mer informasjon om eiendomsskatt: https://www.sokndal.kommune.no/tjenester/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/