Gang- og sykkelvei Strandaveien

Arbeid med sykkel og gangsti fra gamle hønsehuset ved fv. 4228 til nedkjørsel til Sogndalstrand starter fra fredag 13 november.

Etablering gang- og sykkelvei 

På fredag vil det bli satt opp midlertidig sikring slik at kun et kjørefelt vil bli brukt. Fra mandag vil arbeid med avdekning, boring og sprengning starte.  Regulering av trafikk vil skje med trafikklys. Sikringen vil være permanent frem til grave og sprengningsarbeid er ferdig. Det vil derfor måtte påventes noe ventetid ved bruk av fylkesveien frem til dette arbeidet er ferdig. For sikkerheten skyld vil det bli flere småsalver og det vil derfor bli noe venting når disse gjennomføres. Sprengningsarbeid blir varslet med sirene. Personell vil bli plassert på poster for å stanse fotgjengere syklende og kjøretøy i sikker avstand, når sprengningsarbeid blir utført.  Arbeid med midlertidig skilting starter denne uken.

Det anbefales å bruke Årstadveien for syklende og spaserende.

 

Farlig skolevei Strandaveien i anleggsperiode

I forbindelse med anleggsarbeid på Strandaveien i forhold til opparbeidelse av gang/sykkelvei fra Sogndalstrand bru til gamle hønsehus ved fv.4228, så anser trafikksikkerhetsutvalget sin arbeidsgruppe det som trafikkfarlig for mindre barn, 1. - 4.klasse.

Elever fra Stranno, som går i 2.- 4. klasse, får fri skoleskyss i tidsrommet 16. nov 2020 til 28. februar, på lik linje med 1. klasse. 

 

For spørsmål kan prosjektleder Oddvar Mydland (PM-Consulting) kontaktes på tlf.90977705.