Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Høring av søknad fra Titania om tillatelse til å deponere avgangsmasser i opptil 1 år på Mølletippen

Titania AS søker om tillatelse til å deponere avgangsmasser i opptil 1 år på Mølletippen. Saken ligger ute på Miljødirektoratets nettside. Her kan man også legge inn høringsuttalelser i saken.

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2022/april-2022/titania-as-soker-om-tillatelse-til-a-deponere-avgangsmasser-i-opptil-1-ar-pa-molletippen/

  

Dette er et av flere tiltak for å redusere risiko ved Dam 1, som er plassert i konsekvensklasse 4. Deponeringen av avgangsmasser vil kun være aktuelt i opptil et år eller frem til Dam 1 er sikret. Det er nødvendig med et alternativt deponi for å kunne opprettholde produksjon ved gruva, da nåværende sikringstiltak bare gir rom for deponering i Lundetjern landdeponi ut 2022. Sikring av Dam 1 vil trolig ikke stå klar før et godt stykke inn i 2023.

Forslag til deponeringssted for alternativt deponi er Mølletippen. Dette er et område som ligger inne på Titania sin eiendom og i dag benyttes til gråbergsdeponering. Det er per i dag ikke vegetasjon i område, deponering vil ikke medføre lukt og støybilde vil bli tilnærmet likt dagens situasjon. Støv kan forekomme i tørre perioder, og tiltak vil settes inn for å begrense støvflukt. Sigevann vil bli ledet til Tellenesvann via etablert dreneringssystem. Etter endt deponering skal avgangsmassene dekkes med gråberg og avsluttes etter gjeldende driftsplan.

Til toppen