Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Invitasjon til folkemøter – revidering av kommuneplanens arealdel

Invitasjon til folkemøter – revidering av kommuneplanens arealdel

I juni 2020 ble det varslet oppstart av rullering av kommuneplanen for Sokndal kommune. Sokndal kommune har etter varsel om oppstart og fremlagt forslag til samfunnsdel, opplevd stort engasjement blant kommunens  innbyggere og næringsliv.

  

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk. Sentralt i arbeidet vil være å avklare utbyggingsretninger og rekkefølge for ulike arealformål, samt hvilke områder som ikke skal bygges ut. Sokndal kommune ønsker i den forbindelse å invitere til medvirkning for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

Det vil bli avholdt folkemøter hvor det vil bli anledning til å komme med konkrete innspill, forslag, ønsker til arealbruk, utbygging og områder som bør sikres som framtidige friluftsområder eller landbruksområder osv.

Folkemøter inviteres til og blir for innbyggerne

  • Åna-Sira
    Tirsdag 4. oktober kl 17-19, Åna-Sira klubbhus
  • Hauge
    Onsdag 5. oktober kl 17-19, kantina Sokndal skole
  • Rekefjord og Nesvåg
    Onsdag 5. oktober kl 19-21, kantina Sokndal skole

Kontaktperson: Plansjef Dag Kjetil Tonheim: dkt@sokndal.kommune.no

Har du allerede nå innspill til planen kan du sende disse direkte pr. e-post til: postmottak@sokndal.kommune.no.

Innspillet må inneholde en kort forklaring på ønsket arealbruk samt et kart som viser området som skal
vurderes.

Frist for innspill er 28.10.2022.

Det vil bli arrangert åpen dag den 24.10.2022 mellom kl.13 til 19 på rådhuset, hvor de som ønsker å snakke med plankonsulent kan komme innom.

Til toppen