Kommunal planstrategi

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtok kommunestyret i Sokndal kommune 15.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2024. Planstrategien legger opp til revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Planstrategien er et retningsgivende dokument for å styre ønsket samfunnsutvikling og gi politisk prioritering av planoppgaver. Strategien skal utarbeides og vedtas i løpet av det første året til nytt kommunestyre. 

Planstrategien er ikke en plan: utarbeidelse av mål, strategier og tiltak gjøres i kommuneplanen og i oppfølgingen av den, som vil si i den detaljerte arealplanleggingen, økonomiplanleggingen og i forskjellige temaplaner. 

Den kommunale planstrategien er ikke formelt bindende vedtak og kan derfor ikke påklages. 

 

 

Kontakt oss

Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
E-post
Telefon 51 46 83 21
Mobil 95 88 49 76
Annika Hagen
Planrådgiver
E-post
Telefon 51 46 80 00
Mobil 45 46 53 08
Karoline Laupstad
Planrådgiver
E-post
Telefon 51 46 80 00
Mobil 99 53 89 88