Koronavaksine oppdatering

Vi vaksinerer fortsatt forløpende når folk melder seg opp for vaksinering.

I Norge er nå vinterbølgen av epidemien avtakende slik at en eventuell nytte av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye, og vil gjøre jevnlige vurderinger i tiden fremover for tidlig å kunne avdekke en eventuell endring i smittesituasjon eller sykdomsbyrde som tilsier behov for endring i vaksinasjonsanbefalingene.

Behov for ytterligere doser koronavaksine til eldre

FHI vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjon i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

En ny oppfriskningsdose (4.dose) med mRNA-vaksine kan være aktuelt til personer over 80 år. Men det presiseres at det er begrenset kunnskap om i hvor stor grad beskyttelse mot alvorlig sykdom avtar blant personer over 80 år etter den første oppfriskningsdosen. Vurderingen baserer seg på at de eldre oppnår generelt lavere immunrespons enn yngre og de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke om de skulle smittes.

FHI åpner opp for at personer over 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. Men en ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke igjen.

Vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Vi minner om at personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til en oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3. 

FHI vurderer at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser utover det som allerede er anbefalt til alle personer med alvorlig svekket immunforsvar. Behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen kan imidlertid være avhengig av mange individuelle faktorer. Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg opp til vaksinering kan koronatelefonen på tlf. 51470707 kontaktes!