Kunngjøring av vedtatt planstrategi

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtok kommunestyret i Sokndal kommune 15.06.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2024. Planstrategien legger opp til revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Planstrategien er et retningsgivende dokument for å styre ønsket samfunnsutvikling og gi politisk prioritering av planoppgaver. Strategien skal utarbeides og vedtas i løpet av det første året til nytt kommunestyre. 

Planstrategien er ikke en plan: utarbeidelse av mål, strategier og tiltak gjøres i kommuneplanen og i oppfølgingen av den, som vil si i den detaljerte arealplanleggingen, økonomiplanleggingen og i forskjellige temaplaner. 

Den kommunale planstrategien er ikke formelt bindende vedtak og kan derfor ikke påklages.