Kommunestyret strømmes direkte fra klokken 18:00.

Møte sendes på Sokndal kommune sin YouTube-kanal:

Klikk her for å gå direkte til sendingen.

Aktuelt

Kunngjøring om vedtak av midlertidig forskrift om smittevernstiltak Sokndal kommune

Klikk for stort bildeOrdføreren i Sokndal har 04.06.2021 fastsatt midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Sokndal kommune, med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1, i henhold til fullmakt fra Sokndal kommunestyre ved vedtak 03.05.2021.

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK, SOKNDAL KOMMUNE, ROGALAND  

Hjemmel: Fastsatt av Ordføreren i Sokndal 04.06.2021 med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1, i henhold til fullmakt fra Sokndal kommunestyre ved vedtak 03.05.2021.         

 

§ 1 Formål          

     Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.  

              

§ 2 Virkeområde            

     Forskriften gjelder i Sokndal kommune.           

       

§ 3 Definisjoner          

     Med følgende uttrykk i forskriften her forstås:        

  1. Russebuss/ russebil: Det vil si kjøretøy som brukes hovedsakelig av russ i forbindelse med russefeiring.      

 

§4 Forbud mot russefeiring i form av «rulling» 

Russefeiring i form av rulling er forbudt. Rulling vil si at russebussen/ russebilen kjører eller står parkert med russ eller andre om bord. Nødvendig forflytning av nevnte kjøretøy er tillat med maksimalt en person (sjåfør) om bord.  

 

§ 5 Ansvar        

     Sokndal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.         

          

§ 6 Straff        

     Overtredelse av denne forskriftens § 4 eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1, men med strafferamme som i covid-19-forskriften § 24.      

   

§ 7 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter              

     Forskriften trer i kraft 05.06.2021 kl. 00.00, og gjelder inntil 13.06.2021 kl. 24.00.  

Til toppen