Kunngjøring - Reguleringsendring etter forenklet prosess - Omsorgsboliger Øyno, gnr. 47 bnr. 184 m.fl.

Kommunedirektøren har i sak 23-24 på delegert fullmakt den 21.02.2024 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i 2015002 Reguleringsplan for Årstadøyno .

Situasjonsplan

 

Kommunedirektøren har i sak 23-24 på delegert fullmakt den 21.02.2024 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i 2015002 Reguleringsplan for Årstadøyno som medfører følgende justeringer:

 1. I plankart: 
  1. Det tegnes inn støttemurer som vist på kart datert 14.02.2024
  2. Byggelinje justeres i tråd med kart datert 14.02.2024
  3. Det legges til avkjørselspiler til tomt 12 fra o_V7 og fra o_V7 til ny parkeringsplass, jf. kart datert 14.02.2024
  4. Det tegnes inn parkeringsplass med benevning f_PP1, jf. kart datert 14.02.2024
 2. I bestemmelsene: 
  1. Tillegg til §8, første punkt om tomt 12:
   «Innenfor tomt 12 tillates det etablerert avlastnings- og omsorgsboliger. Det kan etableres personalbase og parkering for personell og brukere tilknyttet omsorgs/ og avlastningsboliger i området. Støttemurer på tomten kan være inntil 1,7 meter høye.»
  2. Tillegg til §11:
   «Parkeringsplass f_PP1 er felles for brukere og personell tilknyttet tomt 12.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. Hensikten med endringen er å tilrettelegge for at det kan bygges omsorgs- og avlastningsboliger med tilhørende fasiliteter i Øynostien, gnr. 47 bnr. 184, samt parkeringsplass innenfor gnr. 47 bnr. 182.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Sokndal kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunedirektørens delegerte vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller til postmottak@sokndal.kommune.no. Sakens dokumenter samt nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Servicekontoret, Rådhuset, Gamleveien 20, 4380. Alle relevante dokumenter er også tilgjengelige på kommunens hjemmesider www.sokndal.kommune.no under planer/kunngjøringer. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Reguleringsendring etter forenklet prosess - Øyno omsorgs- og avlastningsboliger(658741) (PDF, 884 kB)

Omsorgssenter Øyno 23170 Situasjonsplan 2024-02-14 Grunnlag for regplan(658765) (PDF, 131 kB)

ROS-skjema forenklet reguleringsendring(658764) (PDF, 848 kB)

Omsorgssenter Øyno 23170 Situasjonsplan 1-500 2024-01-31 A3(658766) (PDF, 6 MB)