Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

Aktuelt

Plan til høring: 1111-2020002 Detaljregulering Tellenes Næringspark

Sokndal kommune og Titania AS ønsker å legge til rette for etablering av nytt næringsområde/ næringshage i et område på Tellenes som eies av Titania AS og Sokndal kommune.

Planområdet ligger i utkanten av Titania gruver sitt tippområde, og mellom etablert serviceanlegg for vindparken og planlagt drag-stripe i motorsportanlegget til KNA Raceway.

Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk vedtok i møte 06.09.2021  - Sak:033/21 å legge Detaljregulering Tellenes Næringspark, PlanId 2020002 ut på høring og offentlig ettersyn med følgende tilleggspunkt:

  • Trase til Guddalsvannet skal være kjørbar vei som er åpen for allmenheten, i tråd med kommuneplanens intensjoner.
  • Traseen bør fortrinnsvis legges der traseen ligger i kommuneplanen, og administrasjonen bes om å utrede dette.


Merknader kan rette skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20 4380 Hauge i Dalane eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no

Høringsfristen er satt til 01.11.2021

Til toppen