Planid 2008004-01 Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Rekeland næringspark

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk i Sokndal kommune vedtok i møte 16.10.2023, sak 056/23, at forslag til detaljregulering for Rekeland næringspark med plankart datert 07.08.2023 og planbeskrivelse og bestemmelser datert 28.09.2023 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med følgende endringer:

I bestemmelser 

  1. Nytt rekkefølgekrav: Før det kan gis brukstillatelse innenfor I/L1-5, må o_G/S1 være ferdig opparbeidet. 
  2. Nytt rekkefølgekrav: Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor I/L1-5 kantsone må avrenning i anleggsperioden være gjort rede for. Ved risiko for avrenning må tilstrekkelige avbøtende tiltak være etablert slik at partikler og/eller forurenset vann ikke ledes til elva. Vilkår og avbøtende tiltak må gjøres kjent for utførende entreprenør slik at avrenning til bekken ikke forekommer. Masser må ikke mellomlagres i en slik nærhet til bekken at det kan medføre fare for avrenning.

I plankart

  1. o_G/S deles i to deler. O_G/S1 blir strekningen mellom krysset fv44 og fv 501, til og langs enden av KV2. O_G/S2 blir den resterende strekningen med gang- og sykkelvei fra sør-enden av KV2 til plangrensens ende i sør. 
  2. Mulighet for busslomme for begge kjøreretninger legges inn i planen. Fartsgrense på stedet må tilpasses denne løsningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. Planens hensikt er å tilrettelegge for attraktive arealer for industri og lager i et sentralt næringsområde ved Hauge sentrum. 

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret, Rådhuset i Sokndal i tidsrommet 05.12.2023-30.01.2024. Plankart, bestemmelser og sak er også tilgjengelige på www.arealplaner.no

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Sokndal kommune, Plankontoret, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller til postmottak@sokndal.kommune.no innen 30. januar 2024. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med planrådgiver Annika Hagen på epost aha@sokndal.kommune.no eller på telefon/mobil 51 46 80 00/454 65 308.