PlanID 2012001 - Reguleringsendring etter forenklet prosess – justeringer av adkomst, m.m. Gamleveien 4

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt i sak 46-24 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i 2012001 Detaljregulering Gamleveien 4 - gnr 56 bnr 34 som blant annet medfører justering i adkomstpiler.

Plankart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk i sak 46-24 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i 2012001 Detaljregulering Gamleveien 4 -gnr 56 bnr 34 som blant annet medfører justering i adkomstpiler. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller til epost postmottak@sokndal.kommune.no . Sakens dokumenter samt nærmere informasjon om klageadgang kan fås ved henvendelse til Servicekontoret på Rådhuset. Alle relevante dokumenter er tilgjengelige i kommunens digitale planregister på www.arealplaner.no 

Relaterte dokumenter

Saksframlegg (PDF, 962 kB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Søknad om reguleringsendring etter forenklet prosess (PDF, 4 MB)