PlanID 2014001 Reguleringsendring etter forenklet prosess - Josefinestien-Frøyland

 Sokndal kommune varsler om en reguleringsendring etter forenklet prosess i 2014001 Reguleringsplan for Josefinestien - Frøyland som medfører mindre justeringer i plankartet. 

Hensikten er å legge til rette for at regulert veg og gang- og sykkelvegen kan bygges i tråd med plan og i samsvar med eksisterende situasjon. Da dette dreier seg om mindre justeringer som vurderes å ikke medføre nevneverdige endringer i gjeldende plan, vurderes saken som en mindre reguleringsendring. Det vurderes at saken kan behandles etter forenklet prosess.

Frist for å komme med merknader er 14.10.22. Eventuelle merknader kan sendes per epost til postmottak@sokndal.kommune.no eller per post til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

Spørsmål kan rettes til:
Annika Hagen (plankonsulent) - aha@sokndal.kommune.no, tlf. 457 21 564
Irene Stornes (prosjektleder) – irst@sokndal.kommune.no, tlf. 979 66 790

 

Plankart Josefinestien  (PDF, 416 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 687 kB)