PlanID 2015002 - Justering av bestemmelse for støttemur omsorgsboliger Øyno

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i 2015002 Reguleringsplan for Årstadøyno som gjelder høyde på støttemur. 

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt den 03.07.2024 i sak 68-24 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i 2015002 Reguleringsplan for Årstadøyno som medfører følgende endringer i bestemmelsene:

1.     Setningen i §2 «Støttemurer innenfor tomtegrensen kan være inntil 3,2 meter høye.» tas vekk

2.     i §8 første punkt om tomt 12 endres «Støttemurer på tomten kan være inntil 1,7 meter høye.» til «Støttemurer på tomten kan være inntil 3,2 meter høye.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra hovedutvalg for landbruk, miljø og teknikk og med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 og §12-14. Endringen gjøres for å sikre at bestemmelsen om støttemurer inntil 3,2 meter kun gjelder for tomt 12/omsorgsboligene, og ikke hele planområdet.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Sokndal kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunedirektørens delegerte vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller til postmottak@sokndal.kommune.no. Sakens dokumenter samt nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Servicekontoret, Rådhuset, Gamleveien 20, 4380. Alle dokumenter er tilgjengelig i kommunens digitale planregister her https://www.arealplaner.no/1111/arealplaner/83

Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret på 51 47 06 00 eller mobil 454 65 308.