Sokndal kommune

PlanID 2020002 - Kunngjøring – Regulering etter forenklet prosess – Justering av formålsgrense mellom BKB områder – Tellenes del I

PlanID 2020002 - Kunngjøring – Regulering etter forenklet prosess – Justering av formålsgrense mellom BKB områder – Tellenes del I

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt den 22.02.2023 i sak 23/62 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i planID 2020002 – Detaljregulering Tellenes Næringspark – KNA som medfører at formålsgrensen for BKB4 flyttes 10 meter nord og byggegrensen for BKB3 justeres ihht til den nye formålsgrensen jfr. situasjonskart datert 22.02.2023.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

BKB4s sødre del er utfylt med steinmasser og er derfor ubrukelig som næringsområde, en ønsker derfor å flytte formålsgrensen for BKB4 slik man kan få utnyttet arealet fullt ut.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter §15-2 eller erstatning etter plan- og bygningsloven §15-3 må være framsatt skriftlig til Sokndal kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.
Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringen i Dalane Tidende, jf. Plan og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningsloven kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Sokndal kommune, Gamleveien 20, hvor også dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens nettsider www.sokndal.kommune.no under plan/kunngjøringer.

Kontakt
Eventuelle klager kan fremsettes skriftlig og sendes til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane innen 3 uker fra kunngjøringen på nettsiden. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med planrådgiver Karoline Laupstad på mobil 995 38 988.

1111-2020002 Reguleringsendring
Tittel Publisert Type
Situasjonskart datert 22.02.2023(613626)

22.02.2023 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Situasjonskart datert 22.02.2023(613626).jpg
Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av formålsgrense mellom BKB om

22.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsendring etter forenklet prosess - justering av formålsgrense mellom BKB om.pdf
Til toppen