Informasjon om koronavirus / Information about corona virus

PlanID 2021002 Høring og offentlig ettersyn - Gamleveien 46

PlanID 2021002 Høring og offentlig ettersyn - Gamleveien 46

Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for kombinert bebyggelse bolig, forretning, kontor og tjenesteyting Gamleveien 46

Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk  (LMT) vedtok i møte den 30.05.22, sak 048/22, å legge forslag til detaljregulering for kombinert bebyggelse i form av bolig, forretning, kontor og tjenesteyting Gamleveien 46 med tilhørende dokumenter ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Det nye planforslaget er justert for å øke fleksibilitetene og sikre en økonomisk gjennomførbar regulering. Planen gir hjemmel for en bebyggelse på 1200 m2 BYA (inkl. 15 parkeringsplasser). Det har vært fokus  på tilpasning til omkringliggende bebyggelse og park, bokvalitet for beboerne, gode arbeidsforhold og videre drift. Planen åpner opp for at det kan etableres et kombinert helserettet program med 6 omsorgsboliger og en avlastningsbolig for barn som hovedformål. I tilknytning til disse funksjonene er det en personalbase og kommunale kontorer. Den delen av bebyggelsen som vender mot parken og Gamleveien, skal ha publikumsrettet virksomhet i 1. etasje. Mot Gamleveien planlegges det butikklokaler, mot parken skal det legges til rette for næringslokaler til utleie. Dette er viktig for å støtte opp under sentrumsutvikling.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset hvor en kan få kopi av dokumentene samt at de er lagt ut her på kommunens hjemmeside www.sokndal.kommune.no og kan også lastes ned.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no innen 19. august 2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret i Eigersund og Sokndal på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Bestemmelser 10052022 -Detaljregulering for kombinert bebyggelse i form ... (PDF, 733 kB)

Saksutredning -Detaljregulering for kombinert bebyggelse i form av bolig... (PDF, 823 kB)

Illustrasjon - Detaljregulering for kombinert bebyggelse i form av bolig... (PDF, 367 kB)

Illustrasjon_A3_uten_hensynssoneflom - Detaljregulering for kombinert be... (PDF, 476 kB)

Illustrasjonshefte_05112021 - Detaljregulering for kombinert bebyggelse ... (PDF, 8 MB)

Planbeskrivelse 11052022 - Detaljregulering for kombinert bebyggelse i f... (PDF, 3 MB)

Plankart - Detaljregulering for kombinert bebyggelse i form av bolig, fo... (PDF, 474 kB)

ROS-analyse -Detaljregulering for kombinert bebyggelse i form av bolig, ... (PDF, 8 MB)

Til toppen