Planprogram og planstrategi 2024-2027 er nå ute på høring

Kommunestyret skal i løpet av det første året etter konstituering vedta kommunal planstrategi. 

Planstrategien skal være retningsgivende for alt planarbeidet i kommunen den kommende perioden og skal vise utviklingstrekk i kommunen og organisasjonen. Videre skal planstrategien følges opp med eget planprogram som gir rammene for hvilke planer som skal videreføres, revideres eller erstattes. 

Forslag til planstrategi og planprogram er nå lagt frem til 1. gangs behandling og det ble vedtatt å legge planen ut på høring. 

Saken skal jmf Plan og Bygningsloven på høring 6 uker etter 1. gangs behandling. 

Endelig behandling av saken blir i kommunestyret i juni 2024.

 

Frist for høringsinnspill er 22.05.24.

Høringsinnspill kan sendes: postmottak@sokndal.kommune.no

Planstrategi og planprogram høringsutkast (PDF, 2 MB)

Sak Planstrategi og planprogram (PDF, 227 kB)